Powrót

 

_________________________________________________________________________________

Polityka prywatności strony internetowej JCM - kliknij tutaj, aby przeczytać

 

_________________________________________________________________________________

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów

w Jaworskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Jaworze

 

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1)        Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jaworskie Centrum Medyczne
Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Szpitalnej, NIP 695-146-39-78  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS
0000259564(dalej: Administrator);

 

2)        w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iod@nzozjcm.pl lub pisemnie na adres: 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3;

 

3)        Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, takich jak:

 • profilaktyka zdrowotna, np. w celu wysłania Tobie zaproszenia na badania przesiewowe, informacji o wydarzeniach prozdrowotnych -  art.9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • medycyna pracy, tj. w celu oceny Twojej zdolności do pracy -  art.9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy;
 • diagnoza medyczna i leczenie, tj. w celu udzielania Tobie świadczeń medycznych (leczenia Ciebie) oraz prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej - art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. w celu zarejestrowania Tobie terminu wizyty u lekarza (zarówno za pośrednictwem telefonu, jak i osobiście), - art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. w celu wydania Tobie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika - art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie:

 • tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”, tj. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony naszego mienia (w tym celu stosujemy monitoring wizyjny) –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w celu wykonania obowiązku podatkowego.

 

4)        Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • osobom upoważnionym przez Ciebie;
 • innym podmiotom  wynikającym z przepisów prawa (min. NFZ);
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające udzielanie Tobie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją, np. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, czy też dostawcom sprzętu diagnostycznego;
 • kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym, które pomagają nam w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, księgowym).

 

5)        Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie);

 

6)        Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez nas przez okres co najmniej 20 lat, jednakże nie dłużej niż jest to konieczne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego na nas ciążącego. Dokładny okres przez który mamy obowiązek przechowywać Twoją dokumentację medyczną został określony w ustawie z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentacji księgowej Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Niezależnie od podanych wyżej okresów – w celu dochodzenia roszczeń- Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń.

 

Po tym okresie Twoje dane osobowe będą anonimizowane, (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.  

 

7)        Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

 

8)        W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9)        Przekazanie nam Twoich danych ustawowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, której świadczymy usługi medyczne. W przypadku, gdy odmówisz podania Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Tobie usług medycznych.

 

10)    Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne